Video tour of the hangar and Mia Noi

image31

Hangar tour 1

Hangar tour 1

Hangar tour 1

Quick tour of the hangar

and Mia Noi

image32

Hangar tour 2

Hangar tour 1

Hangar tour 1

Extended tour of the hangar 

and Mia Noi